Informatie en Huisregels

Twents Onderwaterhuis

De Overijsselse recreatieplas ’t Grasboek is circa 12 meter diep en daarmee een ideale plek voor en zeer geliefd bij duikers. In het midden van het meer is het Twents Onderwaterhuis geplaatst. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen de Twentse Duikvereniging en de Hengelose Sportduikers. Om het onderwaterhuis te kunnen onderhouden en exploiteren is in 1998 de Stichting Twents Onderwaterhuis (STOWH) opgericht.

Het onderwaterhuis is in ‘t Grasbroek verankerd met 4 ballastkooien en kan bereikt worden door het volgen van een gezekerde lijn vanaf de steiger bij de container. De watertemperatuur ter plaatse varieert van 4 tot 8 ̊C bij een zicht van 0,5 -4m afhankelijk van het jaargetijde.

Onder dit filmpje volgen de huisregels voor het bezoek, lees deze aandachtig door.

Impressie van het Twents Onderwaterhuis.

Bezoek

Na beoordeling van een aanvraag voor een bezoek aan het OWH wordt in overleg een datum en tijdstip afgestemd. STOWH kan een ingepland bezoek altijd annuleren als dat naar haar oordeel noodzakelijk is.
De ingang van het OWH bevindt zich aan de onderzijde op 9 meter diepte alwaar na opening van het OWH een trap hangt. Onder de ingang zit een stalen plateau waarop men kan staan. Advies is om eerst de vinnen uit te doen alvorens naar binnen te gaan. Door de ingang kan telkens maar één persoon tegelijk. De accommodatie van het huis laat maximaal 8 duikers tegelijk toe.
Het huis is voorzien van meerdere ruiten. Boven op het OWH op circa 5 meter diepte bevindt zich een plateau van roosters waar vanaf opstijgingoefeningen mogelijk zijn.
In de container op de wal staat een compressor die het OHW voorziet van verse lucht als het open is. Tijdens bezoek is de container opengesteld en kan, gezien de afmeting, beperkt gebruikt worden voor omkleden, instructie, administratie etc.

Vergoeding

De STOWH vraagt een bezoekende groep een vergoeding voor onderhoud van het OWH en de bijbehorende faciliteiten. Deze vergoeding bedraagt €7,50 pp met een minimum van € 45,00 per bezoek (exclusief toegang ‘t Grasbroek). De vergoeding moet vóór aanvang betaald worden aan de aanwezige vertegenwoordiger van de STOWH.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

STOWH
STOWH spant zich doorlopend en maximaal in om het duiken in haar OWH veilig en verantwoord plaats te kunnen laten vinden. STOWH stelt haar OWH enkel ter beschikking aan duikers. Iedere bezoeker betreedt het OWH op eigen risico. STOWH heeft alleen contact met de duikleider en is niet bekend met de duikers binnen de groep aangaande; hun ervaring; hun medische achtergrond en/of zij in het bezit zijn van relevante duikbrevetten.
De verantwoordelijkheid van de STWOH beperkt zich uitdrukkelijk tot:

  1. het geven van uitleg over de situatie ter plekke en de bijzonderheden van het OWH;
  2. het openen van het OWH en na beëindiging van het bezoek deze afsluiten;
  3. het reguliere onderhoud van het OWH en de daaraan verbonden voorzieningen;
  4. jaarlijkse inspectie op kritische punten die voortvloeien uit een doorgevoerde Risico Inschatting en Evaluatie (RI&E).

Duikleider
Ingeval van groepsduiken is er één persoon die namens de groep optreedt als duikleider en in die hoedanigheid het aanspreekpunt is voor de STOWH. Er is sprake van groepsduiken in geval van meer dan twee duikers. De duikleider draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en de duikers die hij meeneemt naar het OWH. De duikleider voldoet aan de gestelde eisen van de erkende organisatie waaronder de duikleider gebrevetteerd en gespecialiseerd is.

De duikleider is zelf verantwoordelijk voor een geschikte EHBO-uitrusting en een eventuele zuurstofkoffer. De duikleider spreekt vooraf een maximale verblijfstijd af en communiceert deze met de aanwezige STOWH vertegenwoordiger. Ondanks dat de luchtkwaliteit in het OWH goed is, adviseert de STOWH om de eigen luchtvoorziening te blijven gebruiken tijdens het verblijf.

De duikleider ontvangt vooraf informatie over de algehele gang van zaken aangaande het bezoek aan het OWH en in het bijzonder betreffende het duiken in afgesloten ruimten. Duiken in het OWH valt in de categorie duiken in afgesloten ruimten waarbij de weg naar de oppervlakte niet in één rechte lijn mogelijk is. Dit soort duiken vereist specifieke kennis en vaardigheden. In noodsituaties wil een duiker altijd zo snel mogelijk naar de oppervlakte hetgeen hier niet zonder meer mogelijk is. Om de veiligheid van de duiker ook in deze situaties te kunnen waarborgen dienen extra maatregelen genomen te worden. De duikleider neemt kennis van en tekent voor ontvangst van de vertegenwoordiger van de STOWH van de hiertoe betreffende informatie.

De duikleider verstrekt aan de vertegenwoordiger vooraf aan het bezoek de ondertekende verklaringen van afstand van de individuele duikers. Daarna wordt de toegang tot het OWH verleend.

Individuele duikers
Iedere duiker betreedt het OWH op eigen verantwoordelijkheid. Elke bezoeker ontvangt voorafgaand aan de duik een verklaring tot afstand, waarin hij onder andere STOWH zonder voorbehoud vrijwaart voor aansprakelijkheid en eigen risico aanvaardt. De duiker bestudeert de verklaring en indien akkoord, wordt deze ondertekend en aan de duikleider verstrekt.
Indien een individuele duiker duikt zonder duikleider, wordt deze gelijk gesteld aan ‘duikleider’.

Natuur en milieu

STOWH hecht veel waarde aan de natuur en het milieu en aan het behoud en de kwaliteit van het onderwaterleven. Alle duikers houden dit ook in acht tijdens het duiken en het bezoeken van het OWH en onthouden zich van gedrag dat negatieve invloed heeft of kan hebben op de natuur en het milieu.

Onderwaterpark

Voor duikers die niet in het OWH duiken zijn er diverse objecten in de plas aanwezig om een leuke duik te maken. Zo liggen er diverse wrakjes, rioolbuizen, kunstriffen van tegelpuin en een 10 m platform. Aan deze duiken zijn behalve toegang tot de plas uiteraard geen kosten verbonden.

Contact

Vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.
Tot ziens op ‘t Grasbroek namens de STOWH.

Deze huisregels en de Verklaring tot Afstand zijn opgesteld met de hulp van